49331-4/2019/SZOCSZOLG projekt

 • Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum

  Mórahalom Városi Önkormányzat 2017 óta elhivatottan dolgozik egy, a gyermekek számára kialakítandó komplex mozgásfejlesztő központ létrehozásán, amely Vizes-és Lovas Terápiás Központtal, valamint Családi Központtal egészítené ki Mórahalmon, a már bevezetett hidroterápiás és egyéb mozgásterápiás kezdeményezéseket.

  A Kormány 1264/2019. (V.7.) Korm. határozata rendelkezik a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum (MKFC) létrehozásáról.

  A projekt célja egy komplex fejlesztő centrum felépítése Mórahalmon, a köznevelési rendszerben részt vevő, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek optimális fejlődéséhez szükséges minőségi szolgáltatások, fejlesztések minél korábbi életkortól való biztosítása, ezáltal az iskolai eredményességük segítése, iskolai lemorzsolódásuk csökkentése, valamint az intézmények közti, és a munka világába történő átmenetük támogatása.

  Az új épületek biztosítani fogják a szolgáltatások infrastrukturális feltételeit. A részt vevő intézmények fizikai közelsége és egymásra épülő, összehangolt szolgáltatásai végig kísérik a gyermek életútját a születéstől a munka világáig. A szolgáltatások fejlesztésében, szakemberek képzésében együttműködő partner az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara Gyógypedagógus-képző Intézete. Ugyancsak együttműködési lehetőséget és gyakorló helyet kínálunk a Szegedi SzC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája számára.

  A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásával elérhető változások

  Az MKFC korszerű infrastrukturális feltételek biztosításával lehetővé teszi a Pedagógiai Szakszolgálat terápiás tárának kibővítését új módszerekkel. Ezzel a különleges bánásmódot igénylő gyermekek valós szükségleteihez jobban illeszkedő, változatos fejlesztő programok összeállítására lesz lehetőség. A MKFC infrastrukturális feltételei hátteret biztosítanak korszerű hidroterápiás módszerek kipróbálásához, adaptációjához, valamint új módszerek kidolgozásához és bevezetéséhez is. A terápiás eszközökkel felszerelt mozgásfejlesztő termek a hiánypótló szenzomotoros terápiákhoz adnak megfelelő hátteret.

  Az MKFC a nevelési-oktatási intézmények pedagógusai számára nyújtott szakmai szolgáltatásokkal, valamint infrastrukturális feltételek megteremtésével kíván hozzájárulni az SNI gyermekek sikeres integrációjának támogatásához. Az MKFC otthont ad a Mórahalmi járás nevelési-oktatási intézményeiben elszigetelten dolgozó fejlesztő szakemberei, valamint a pedagógiai szakszolgálat szakemberei számára létrehozott szakmai munkaközösségnek. A fejlesztő szakmai munkaközösség találkozói során jó gyakorlatok, tapasztalatok átadására, belső továbbképzésekre lesz lehetőség. A Szegedi Tudományegyetem leendő autizmus képzése felkészíti a helyi és határon túli szakembereket az autizmussal élő tanulók integrált ellátására, ami eddig megfelelő módszertani ismeretek nélkül nem volt megoldható. Szakképzés

  A szakképző (Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája) iskola a pedagógiai szakszolgálattal, valamint az SNI utazó ellátással való együttműködésben segíti a különleges bánásmódot igénylő tanulók megfelelő, sikeres szakmaválasztását, átvezető programjával, mentorálással támogatja a munkaerőpiacon való elhelyezkedését.

  Az „inklúzióban” részt vevő, többségi pedagógusok továbbképzéseken, hospitálások során kaphatnak módszertani segítséget a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásához. A képzéseket a Szegedi Tudományegyetem oktatói, valamint a helyi gyakorlatban részt vevő szakemberek biztosítják.

   

  49331-4/2019/SZOCSZOLG projekt

  A Móra-Partner Nonprofit Közhasznú Kft. 2019 decemberében egy egyedi elbírálású projekt keretében vállalta, hogy felméri a Mórahalmi Járás településein élő eltérő fejlődésű, sajátos nevelési igényű gyermekek helyzetét, a köznevelési és szociális rendszerben történő ellátásuk lefedettségét és a társadalmi integrációjuk lehetőségeit. Ennek felmérésére a projektben dolgozó munkatársak egy kérdőívet állítottak össze, majd a kistérség településeit körbejárva, az oktatási és szociális intézményekkel együttműködve kitöltették az érintett családokkal. Emellett az eltérő fejlődésű gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára is készült egy kérdőív, amelynek célja a képzettségük feltérképezése, valamint az ellátó rendszer, hatékony működés fejlesztésére irányuló javaslataik megismerése volt.

  A kérdőívek összegyűjtése után a válaszok feldolgozása és kiértékelése történt, majd a kapott eredményekből megszületett egy olyan szolgáltatásfejlesztési koncepció, amely összegzi a térség ellátórendszerének állapotát, az SNI gyermekek fejlesztéshez jutásának lehetőségeit, valamint a feltárt hiányosságokra és nehézségekre reflektálva előkészíti a majdani Fejlesztő Központ terápiás repertoárját, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának szakszerű fejlesztési lehetőségeit.

   

  Szakmai beszámoló 49331-4/2019/SZOCSZOLG számú támogatáshoz

  A támogatás célja a településen létrejövő Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum (továbbiakban MKFC) szakmai tevékenységeinek megalapozása a mórahalmi járás 11 településén élő fejlődésbeli lemaradással küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek helyzetének feltárása által.

  A projekt 2019. decemberében vette kezdetét 1 fő projektmenedzser és 4 fő szakmai munkatárs részvételével.

  A projekt első 2 hónapjában (2019.12.01.-2020.01.30.) azon kérdőív kidolgozása történt meg, amely segítségével a térségben élő fogyatékossággal vagy annak gyanújával élő gyermekek, fiatal felnőttek fejlesztését célzó szolgáltatások minőségét, gyakoriságát és a hozzájutás lehetőségeit kívánta feltérképezni.

  Szintén ebben az időszakban történt meg a kapcsolatfelvétel a járási települések polgármestereivel a projekt célkitűzéseinek tájékoztatása céljából, majd a településeken működő egészségügyi, köznevelési és szociális feladatokat ellátó intézményeivel a projektben kidolgozott kérdőívek kitöltésében esetlegesen érintett családok hatékony személyes elérésének érdekében. 

  Általánosságban elmondható, hogy az MKFC létrehozását szükségszerűnek érezték és örömmel fogadták, hogy a kérdőíveken keresztül a projekt valós igényekre szeretné építeni a létrejövő Központ szakmai programját.

  A kapcsolatfelvételt követően 2020. februárjában a szakmai munkatársak elkezdték felkeresni a települési ellátórendszer által javasolt családokat a kérdőívek kitöltése kapcsán, azonban a 2020. márciusában jelentkező az egész országot érintő koronavírus járvány gátat szabott a kérdőívek személyes formában történő kitöltésének. A kialakult helyzet következtében a munkatársak a kérdőíveket igyekeztek online formában eljuttatni a családok részére, azonban ez nem igazán bizonyult hatásos módszernek, mivel nagyon kevés kérdőív érkezett vissza, valamint számos lényeges adat válasz hiányzott a kérdőívekről.

  A veszélyhelyzet júniusi feloldása tette lehetővé, hogy a kollégák újra ki tudjanak járni a településekre és személyesen tudjanak segíteni a kérdőívek kitöltésében. Tapasztalataik szerint a személyes jelenlét és ezáltal a bizalmi viszony kialakítása elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a kérdőíveken keresztül teljes képet kapjanak a munkatársak a családok valós nehézségeiről és igényeiről.

  Mivel a kérdőívek kitöltése csak júniusban kezdődhetett meg újra, ezért a családok felkutatásához és eléréséhez több időre volt szükség, mint az eredeti ütemtervben, ezért attól eltérően 2020. októberéig történt a kérdőívek begyűjtés.

  A kérdőívek kitöltésének utolsó hónapjában (2020. október) már a meglévő kérdőívek feldolgozása, összesítése is elkezdődött és folyamatosan zajlott.

  1. november elején az összegyűjtött kérdőívek rendszerezésre kerültek és a rendszerezett anyagok átadásra kerültek a Móra-Vitál Nonprofit Közhasznú Kft. részére, aki az átadott anyagok/információk alapján vállalta a projekt utolsó 2 hónapjában (2020.11.01.-2020.12.31.), hogy elkészíti a helyzetértékelő összegző tanulmányt és szolgáltatásfejlesztési dokumentumot.

  A tanulmány feltárta a sajátos nevelési igényű vagy annak gyanújával élő gyermekeket ellátó rendszer hiányosságait, nehézségeit és fejlesztési javaslatokat tett azok korrigálására, javítására segítve ezzel egy olyan módszertani dokumentáció (MKFC szakmai program) megalapozását, amely a leghatékonyabban tud reflektálni a fogyatékossággal és/vagy annak gyanújával élő gyermekek igényeire.

  Annak érdekében, hogy a tanulmány minél szélesebb körű tapasztalatokat összegyűjtve készülhessen el, felvettük a kapcsolatot 3 ország 4 olyan szervezetével, akik szintén sajátos nevelési igényű gyermekekkel, fiatalokkal foglalkoznak. A beszélgetések alkalmával arról próbáltunk információt gyűjteni, hogy az adott országban milyen az SNI-s, fogyatékossággal élő gyermekek helyzete, milyenek a fejlesztési lehetőségeik és milyen hatékony az őket ellátó rendszer működése.

  A projekt eredményéül szolgáló tanulmány a Móra-Partner Kft. működő honlapján /  www.morapartner.morahalom.hu / elérhetővé tettük azok számára, akik érintettként vettek részt a projektben és azok számára is, akik érdeklődőként kívánnak jobban megismerkedni a sajátos nevelési igényű gyermekek járási helyzetével.

   

   

  „HIÁNY-PÓTLÁS”

  a Mórahalmi-járásban fogyatékossággal vagy annak gyanújával élő gyerekek ellátásának hiányát feltáró helyzetértékelő összegző tanulmány, szolgáltatásfejlesztési dokumentum:

   

  HIÁNY-PÓTLÁS tanulmány